Privacybeleid

Wij behandelen de verkregen gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk. De verwerking van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij hebben een https site met SSL certificaat. 

Over ons privacybeleid 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit beschikbaar voor commerciële doeleinden aan derden. 

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mij via info@wijmixen.nl 

Overzicht persoonsgegevens 

De door uzelf aangeleverde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om van mijn diensten gebruik te kunnen maken, de persoonsgegevens omvatten: 

· Voor- en achternaam; 

· Adresgegevens; 

· Mailadres; 

· Telefoonnummer; 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijmixen.nl, dan verwijderen per direct deze informatie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wijmixen.nl 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, hanteren minimaal het niveau als Rosalia Cosmetica om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit wordt allen gedaan met uw toestemming. 

Webwinkelsoftware wordpress 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van wordpress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Webhosting RealGen 

Ik neem webhosting- en e-maildiensten van deze site en webshop af van RealGen. RealGen verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. RealGen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

E-mail info@wijmixen.nl RealGen 

Onze website maakt gebruik van RealGen, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van RealGen, hun zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 

Verzenden en logistiek via DHL 

Wij maken gebruik van diensten van DHL parcel om uw pakket bij u te laten bezorgen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL parcel delen, welke DHL parcel alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van hun bezorgdienst. In het geval dat DHL parcel onderaannemers inschakelt, stelt dhl parcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Facturatie 

Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden, indien noodzakelijk beschermd verzonden en opgeslagen. Het doel van verwerken houd altijd verband met de opdracht die u ons gegeven heeft. De facturen worden geprint en 7 jaar bewaard volgens de wettelijke norm, na deze jaren worden alle facturen vernietigd. Facturen uit het programma van wordpress worden na 3 maanden verwijderd.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op voor privacyzaken. 

Google Analytics 

Via onze website worden momenteel (2021) geen cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Het kan mogelijk zijn dat wij in de toekomst wel gebruik willen maken van deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Als wij in de toekomst van deze google diensten gebruik willen maken dan is het niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Rosalia Cosmetica 

Josephina Oostvogels 

Kroevenlaan 84b 

4707 BM Roosendaal 

T 06 40205978 (alleen whatsapp of sms i.v.m. slechthorendheid) 

E info@wijmixen.nl