Algemene LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN versie 1.1

Rosalia Cosmetica 4707 BM Roosendaal E-mail: info@wijmixen.nl K.v.K.nr.: 20086548 Kroevenlaan 84 B Nederland www.wijmixen.nl B.T.W.nr.: NL001806109B61 

Artikel 1 algemeen 

1.1. Deze Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van  toepassing op alle door Rosalia Cosmetica te maken aanbiedingen en  te sluiten overeenkomsten, levering van zaken/goederen het verrichten  van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 

1.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle  bepalingen van de Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden  van Rosalia Cosmetica, tussen de partijen van kracht. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

2.1 Alle door ons te maken aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een  termijn bevatten.  

2.2 Alle materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters,  beschrijvingen, teksten, afbeeldingen, gereedschappen, displays en  degerlijke, blijven eigendom van Rosalia Cosmetica en mogen zonder  onze schriftelijke toestemming niet worden gecopieerd en/of aan  derden worden afgegeven. 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra de koper een bestelling  plaatst en Rosalia Cosmetica deze accepteert.  

2.4 Aanvullende afspraken en/of toezeggingen die door onze  medewerkers of namens ons worden gemaakt, door b.v.  

vertegenwoordigers, zijn alleen bindend als deze afspraken en/of  toezeggingen door een bevoegde medewerker van ons schriftelijk zijn  bevestigd. 

Artikel 3 Afleverings- en leveringstermijnen 

3.1 De door ons opgegeven levertijden kunnen nooit als bindende termijn  worden beschouwd, mits anders overeengekomen in een individuele  overeenkomst.  

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen voor  risico en rekening van de koper vervoerd. 

3.3 De verzending zullen we op een gunstige wijze voor rekening en risico  van de koper verrichten, mits de koper zelf voor vervoer zorg wenst te dragen. 

3.4 De koper is gebonden om de goederen in de overeengekomen tijd af  te nemen. Als de levering in gedeeltes geschiedt, hebben wij het  recht elke levering afzonderlijke te factureren. 

3.5 Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de  koper worden afgenomen, zijn alle additionele kosten, waaronder  opslagkosten voor rekening en risico van de koper. 

3.6 Bij gebreke van afname en/of betaling binnen overeengekomen tijd zijn  wij gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter  te ontbinden en de koopprijs van de afgenomen/bestelde goederen te   vorderen. 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Onze prijzen zijn in Euro’s en exclusief de in Nederland geldende  omzetbelasting en kosten voor vervoer. Tenzij schriftelijk anders is  overeen gekomen. 

4.2 De betalingstermijnen worden vastgesteld bij tot standkoming van de  overeenkomst. 

Artikel 5 Betaling 

5.1 Betaling dient te geschieden ter keuze van Rosalia Cosmetica; a. Vooruitbetaling. 

b. Netto contant, bij aflevering. 

c. Doormiddel van storting of overmaking op een door Rosalia  Cosmetica aangewezen bank of postbakrekening binnen 14  

dagen na factuurdatum. 

5.2 Als de koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een   nadere ingebrekestelling is vereist. 

5.3 Bij in gebreke zijn van betaling komen alle incassokosten en alle   overige additionele kosten ten laste van de koper. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Alle geleverde zaken/goederen blijven eigendom van Rosalia  Cosmetica tot het moment dat de volledige betaling van de  

zaken/goederen is ontvangen.  

6.2 Mocht de koper zijn verplichtingen niet na komen, dan zijn wij zonder  gerechtelijke tussenkomst gerechtigd de zaken/goederen terug te  halen. De koper verplicht zich ertoe alle medewerking te verlenen. 

Artikel 7 Reclame door de koper 

7.1 De koper dient rekening te houden met kleine afwijkingen van de door  ons verstrekte gegevens, maten, kleuren, kleurechtheid, hoeveelheids verschillen en kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken zo  ook de genoemde zaken in artikel 2 lid 2.2.  

7.2 Klachten (die uiterlijk waarneembaar zijn) van de koper moeten door  de koper binnen 8 dagen na levering schriftelijk geschieden  

(aangetekend schrijven is altijd het beste) met daarin een duidelijke en  nauwkeurige omschrijving van de klacht. De koper dient zorg te dragen  voor tijdige controle.  

7.3 Gebreken die na zorgvuldige en tijdige controle 8 dagen na levering  alsnog te boven komen, dient de koper binnen 8 dagen na het  

optreden van deze gebreken ons schriftelijk van in kennis te stellen. 

7.4 Elke vorderingsrecht van de koper welke betrekking heeft op gebreken  van de door ons geleverde zaken/goederen, vervalt indien; 

– de koper lid 7.2 niet uitvoerd 

– de koper ons niet of onvoldoende in de gelegenheid stelt een  goed onderzoek naar de gegrondheid van de klachten te  

verrichten 

– de koper de klachten pas doorgeeft na het verstrijken van de  genoemde dagen onder lid 7.2 en 7.3. Mocht de reclamatie gaan  over goederen die wij inkopen bij onze leveranciers dan gelden  de door de fabriek (waar deze zaken vandaan komen) gegeven  garantie termijn(en). 

– de koper de goederen onder andere omstandigheden behandelt,  bewaart of iets toevoegd waarvan dat voor ons onvoorzien was 

– indien er een individuele garantietermijn in de overeenkomst  opgenomen is, als deze termijn is verstreken. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Rosalia Cosmetica is jegens de koper niet aansprakelijk voor enige  schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige  nalatigheid van Rosalia Cosmetica. 

8.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade is nadrukkelijk  uitgesloten. 

8.3 Schadevergoeding zal in elk geval beperkt blijven tot maximaal het  factuurbedrag van de geleverde zaken. 

8.4 Voorzover de wet zich er niet tegen verzet, is de koper verplicht ons te  vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zich via de koper of  rechtstreeks tegen ons willen verrichten.  

Artikel 9 Overmacht 

9.1 Mocht er van overmacht sprake zijn, dan wordt de leveringstermijn en  alle verplichtingen die opgenomen zijn in de overeenkomst/ 

orderbevestiging, van onze kant verlengt met de periode, gedurende  de tijd die wij verhinderd zijn door de overmacht. 

9.2 Van overmacht aan onze zijde wordt mede verstaan; oorlog,  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade,  

overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en  

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines,  storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons  als bij derden waarvan wij de benodigde grondstoffen, verpakking en  materialen betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan  niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de  schuld en de risicosfeer van ons ontstaan. 

Artikel 10 Geschillen 

10.1.1 Op alle geschillen die naar aanleiding van de door ons gedane offertes  en de door ons aangegane overeenkomsten mochten ontstaan is  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen van welke aard dan ook, welke te maken hebben met  onze offerte of overeenkomst en door onze verrichte leveringen en/of  onze diensten, worden berecht door een bevoegde rechter in  

Nederland. 

Internetbestellingen (online bestellingen) 

Zodra u een bestelling plaatst via onze webwinkel is er sprake van een  overeenkomst. Bij bestellingen via onze webwinkel, heeft de koper recht op een  “afkoelperiode“ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze  periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgave van redenen,  waarbij de koper zelf de portokosten voor retour zenden voor zijn rekening neemt.  De koper is zelf verantwoordelijk voor de retourzending. Ons advies is om dit  aangetekend te doen. Het aankoopbedrag wordt overgemaakt zodra wij de  producten in ons bezit hebben, e.v.t. onder aftrek van de door ons gemaakte  kosten. U bent verplicht de goederen degelijk en goed verpakt te retourneren incl.  alle formulieren (ook de factuur). De goederen mogen niet gebruikt zijn en de  verpakking dient onbeschadigd te zijn. 

Klachten en/of geschillen kunt u ook per e-mail kenbaar maken, u dient dan wel om  een bevestigings e-mail te vragen. 

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend alleen voor onze administratie en  direct marketing, door Rosalia Cosmetica gebruikt, ze zullen nooit aan derden  worden doorgegeven. 

Mochten afzonderlijke bepalingen van onze algemene leverings- en  betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden  van kracht. 

Exemplaren van deze voorwaarden kunt u dagelijks verkrijgen ten kantore van  Rosalia Cosmetica, of stuur een e-mail naar: info@wijmixen.nl.

Geef een reactie